Privacyverklaring sollicitanten

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.
Reade hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Reade en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Reade.

Welke gegevens worden van jou verwerkt?
Reade verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte Cv’s via https://werkenbij.reade.nl. Reade verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: 

  • contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, geboortedatum);
  • opleiding van de sollicitant (opleiding, cursussen, enz.);
  • arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens: 
Reade zal bovenstaande persoonsgegevens en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het leggen en onderhouden van contact;
  • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
  • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
  • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
  • Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
  • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids ) overeenkomst met u.

Reade verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Reade zal vóór verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wanneer je niet in dienst komt bij Reade dan verwijdert Reade binnen vier werken na afronding van de sollicitatieprocedure jouw persoonsgegevens. Alleen wanneer je hier toestemming voor geeft én de sollicitatiecommissie besluit om je gegevens in portefeuille te houden, zullen we jouw gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure bewaren. Wanneer je in dienst treedt zullen wij je sollicitatiegegevens opnemen in je personeelsdossier.

Delen van persoonsgegevens
Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoe worden je gegevens beveiligd?
Reade heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier op de website van Reade tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Privacyrechten
Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende individuele rechten waarop u een beroep kunt doen. Het betreft het recht op inzage/kopie, het recht op rectificatie, het recht om persoonsgegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’), het recht op beperking van de op u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Reade niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een beroep op één van voornoemde rechten. Binnen een maand nadat Reade een verzoek van u heeft ontvangen waarbij een beroep wordt gedaan op één van voornoemde rechten, zal Reade u informeren. Daarbij zal Reade bijvoorbeeld aangeven of aan het verzoek gevolg gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via hr@reade.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van Reade op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via hr@reade.nl en heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Reade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat  je altijd van de inhoud van de geldende privacy verklaring op de hoogte bent.

Vragen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring of hoe Reade omgaat met
 persoonsgegevens van sollicitanten? Dan horen wij dit graag via: hr@reade.nl.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd 5 augustus 2020.